O nas


Kim jesteśmy?

Jesteśmy prężnie działającą organizacją, posiadającą w swoim wieloletnim doświadczeniu mnóstwo zainicjowanych i przeprowadzonych projektów, skierowanych do różnych grup społecznych oraz wiekowych.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku powstało w 1994 roku. Głównymi celami naszej działalności jest budowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promowanie aktywności społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, gromadzenie, promocja i upowszechnianie wiedzy o historii, pamiątkach z przeszłości, kulturze, przyrodzie i współczesnym obliczu ziemi Bukowskiej.

Zakres pomocy Sowarzyszenia 

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby realizacja wyznaczonych celów przebiegała sprawnie, mając na uwadze dbałość o Ziemię Bukowską, a w sposób szczególny kultywowanie jej historii oraz pomoc w rozwoju na szczeblu społecznym, gospodarczym i kulturowym, dla której zostało ono powołane. Realizacja celów możliwa jest dzięki organizowaniu i prowadzeniu licznych imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych; inspirowaniu oraz koordynowaniu społecznego ruchu kulturalnego, w tym amatorskiej twórczości artystycznej; prowadzeniu działalności popularyzatorskiej poprzez organizację sesji naukowych, seminariów, konferencji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, warsztatów, koncertów, spektakli, wycieczek itp.; prowadzeniu zróżnicowanej działalności wydawniczej; podejmowaniu działalności edukacyjnej na temat ekologii, a także zdrowia, w tym szerzeniu profilaktyki przeciwdziałającej anomaliom społecznym; współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową oraz innymi podmiotami we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych; działaniu na rzecz integracji członków Towarzystwa.

Stowarzyszenie organizuje dwa razy w roku we współpracy Centrum Usług Społecznych w Bukowsku  akcję charytatywną na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.  pn. „Drzewko Życzliwości”. Raz w roku – wraz z firmą 2PM Group, lokalnymi sponsorami, wsparciem strażaków z bukowskich OSP – jest organizowany maraton MTB, przyciągający rzeszę rowerzystów górskich z całej Polski. Innym wydarzeniem organizowanym raz w roku jest bieg dla rodzin z dziećmi w ramach edycji: „Bieg tropem wilczym”, w który z kolei zaangażowane są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bukowsko oraz inne organizacje pozarządowe. Tego rodzaju inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, a także całych rodzin.

Beneficjentami działań realizowanych przez Stowarzyszenie są osoby fizyczne, zarówno mieszkańcy gminy Bukowsko oraz całego powiatu sanockiego,jak i turyści odwiedzający Gminę, a także organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Uczniowskie Kluby Sportowe i inne kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia oraz rady rodziców. Wśród odbiorców są również grupy nieformalne, do których zaliczyć można rodziców angażujących się w sprawy na rzecz dzieci oraz instytucje, tj. jednostki samorządu terytorialnego, w tym Urząd Gminy i Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, szkoły z terenu gminy, biblioteki, lokalne media oraz Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Cele statutowe Stowarzyszenia 

❖ Działania na rzecz budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

❖ Promowanie aktywności społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ziemi Bukowskiej,

❖ Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz obronności,

❖ Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu amatorskiego i wyczynowego przez dorosłych, seniorów, młodzież i dzieci,

❖ Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych,

❖ Gromadzenie, promocja i upowszechnianie wiedzy o historii, pamiątkach przeszłości, kulturze, przyrodzie i współczesnym obliczu Ziemi Bukowskiej,

❖ Wspieranie działań na rzecz aktywnej ochrony narodowego dziedzictwa lokalnego, zabytków kultury materialnej i niematerialnej, sztuki ludowej,

❖ Podejmowanie przedsięwzięć związanych z profilaktyką zdrowia, ochroną środowiska naturalnego oraz innymi działaniami służącymizrównoważonemu rozwojowi regionu,

❖ Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

❖ Działalność charytatywna oraz w zakresie pomocy społecznej,

❖ Współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi o zbieżnych      celach i zadaniach,

❖ Prowadzenie działalności w zakresie oświaty i wychowania.