Rodzinne kluby w Bukowsku


Tytuł Projektu: Rodzinne kluby w Bukowsku
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Działanie:  31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Projekty mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny.
Całkowita wartość projektu: 240 000,00 zł
Kwota dofinansowania:  240 000,00 zł     
Wkład własny: 0,00 zł
Termin realizacji Projektu: 05.2023r. -12.2023r.


Ogólny opis projektu: promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej w Polsce, w odniesieniu do lokalnej społeczności gminy Bukowsko, poprzez skupienie na wspólnotowej aktywności - społeczności lokalnej gminy Bukowsko, wokół troski o rodzinę, pokazać wartość fundamentu ładu społecznego. W ramach zadania zaplanowano skoordynowane działania na rzecz stworzenia sieci placówek- Rodzinnych Klubów w Bukowsku, w których rodzice będą wzmacniać swoje kompetencje rodzicielskie, a lokalna społeczność gminy Bukowsko, będzie uczestniczyć w inicjatywach integrujących wszystkich mieszkańców na rzecz rodziny.


Cel projektu:  Projekt przyczyni się do wzmocnienia rodziny w środowisku lokalnym gminy Bukowsko, poprzez wspieranie programów i aktywności na rzecz małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa.
Projekt dotyczy: utworzenie 4 Klubów Rodzinnych (na terenie całej gminy), zajęcia świetlicowo- warsztatowe, poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne , logopedia, udzielanie porad i wsparcia przez wykwalifikowaną kadrę w zakresie: prawnym i socjalnym, specjalistę od spraw przemocy w rodzinie i przeciwdziałania alkoholizmowi, wsparcie rodziny w procesie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, terapię rodzin, specjalistę diagnozy społecznej dziecka i rodziny oraz warsztaty kierunkowe, organizację wspólnych wydarzeń, w których będzie mogła wziąć udział cała społeczność lokalna, nawiązane porozumienia wcielające w życie partnerstwa na rzecz współpracy z lokalnym samorządem terytorialnym jakim jest Gmina Bukowsko oraz Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, oraz z innymi podmiotami lokalnymi z terenu gminy.

Zakres projektu obejmuje:
•    13 imprez integracyjnych
•    wsparcia specjalistów
•    podpisania porozumień
•    5 różnorodnych form warsztatów
•    utworzenie 4 Klubów Rodzinnych

Rodzinne Kluby w Gminie Bukowsko_PREZENTACJA