Świadomy więc bezpieczny


Tytuł Projektu:  Świadomy więc bezpieczny
Program:   Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Całkowita wartość projektu: 636 625,00 zł
Kwota dofinansowania: 636 625,00 zł (100%)
Termin realizacji Projektu: 2021-01-01 - 2025-12-31
Ogólny opis projektu:
Projekt polegał będzie na wsparciu informacyjnym, analitycznym i monitoringowym sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej na terenie powiatu sanockiego w latach 2021-2025. Ponadto zadaniem projektu jest zwiększenie działań mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, zapewnienie dostępu do informacji na temat sposobu, zakresu, miejsc i form pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a  także działań Funduszu Sprawiedliwości i realizowanych przez inne organizacje i instytucje pomocowe. Działania projektowe mają pozytywnie wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa i zmniejszenie przestępczości. Projekt swym zasięgiem i działaniami będzie obejmował teren powiatu sanockiego, zaś kampanie internetowe obejmą całe województwo podkarpackie.
Projekt dotyczy:
Działania projektowe skupiają się wokół profilaktyki oraz przekazaniu dobrych nawyków i wiedzy na temat  przestępczości i konsekwencji złych zachowań oraz prawidłowego zachowania się w przypadku doświadczenia przestępstwa i bycia jego świadkiem. Poprzez szereg szkoleń i pogadanek zrealizowanych w lokalnych szkołach, organizację konkursów tematycznych dla szkół, akcje informacyjne w Internecie i lokalnych mediach, projekt wypełni lukę informacyjną na terenach wiejskich. Profilaktyczne i informacyjne działania projektowe dotyczyć będą również patologii, agresji, przemocy w rodzinie, uzależnieniom, stalkingowi, wyłudzeniom, przestępstwom internetowym oraz bezpieczeństwu na drogach.
Zakres projektu obejmuje:
•    spotkania służb mundurowych z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Bukowsko oraz poruszanie tematów przemocy w rodzinie, uzależnień, przestępstw popełnianych przez dorosłych i młodocianych
•    stworzenie strony internetowej poświęconej tematyce przestępczości oraz przedstawiającej dobre praktyki 
https://swiadomibezpieczni.pl
•    organizacja konkursów tematycznych dla szkół,
•    prowadzenie akcji informacyjnych w Internecie i lokalnych mediach

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019 – 2025