Zrealizowane


 

 


 

Tytuł Projektu:   Obrzędowe Love 
Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Kultura ludowa i tradycyjna 2022 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Departament Narodowych Instytucji Kultury
Działanie:   Animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji
Całkowita wartość projektu: 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania:  12 000,00 zł      
Termin realizacji projektu: 08.2022 -12.2022 rok
Ogólny opis projektu: Zadanie ma charakter kompleksowy mający na celu integruję mieszkańców gminy Bukowsko, zarówno uczestników warsztatów aktorsko-teatralnych,  jak i odbiorców efektu końcowego jakim będzie spektakl obrzędowy. Podczas zadania wypracowane zostaną dobre praktyki oraz zostaną nawiązywane interdyscyplinarne i międzyśrodowiskowe kontakty, poprzez zaangażowanie dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.
Cel projektu:  Wspieranie zjawiska związanego z kulturą tradycyjną funkcjonującą na poziomie lokalnym oraz regionalnym, a która występuje na obszarze wiejskim gminy Bukowsko. Zadanie związane ze spuścizną kultury tradycyjnej, transformacjami jej elementów oraz współczesnym występowaniem. 
Zakres projektu obejmuje:
•    warsztaty odgrywania ludowych obrzędów weselnych z uwzględnieniem dziedzictwa niematerialnego gminy Bukowsko, w tym pieśni, muzyki, gwary
•    premierę spektaklu  obrzędowego o wypracowanego podczas warsztatów, ukazujący wesele oraz towarzyszące przygotowania przed weselem w dawnej tradycji gminy Bukowsko


Tytuł Projektu:   Kuchenne Opowieści 
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Kultura - Interwencje. Edycja 2022 
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowe Centrum Kultury
Działanie:   Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych
Całkowita wartość projektu: 19 000,00 zł
Kwota dofinansowania:  14 250,00 zł      
Termin realizacji Projektu: 04.2022 -10.2022 rok
Ogólny opis projektu: Zadanie ma charakter kompleksowy mający na celu integruję mieszkańców gminy Bukowsko, zarówno uczestników warsztatów kulinarnych,  jak i osób biorących udział w wieczornej degustacji potraw i wspólnej zabawie.  W zadaniu wykorzystany zostanie potencjał kulturowy, więzi lokalne oraz relację z innymi społecznościami.
Cel projektu:  Stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym oraz lokalnym, a także upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego i kulinarnego poprzez upowszechnianie zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym  gminy Bukowsko.
Zakres projektu obejmuje:
•    poprowadzenie warsztatów kulinarnych dla członkiń KGW gminy Bukowsko ze szczególnym uwzględnieniem okresu 20-lecia międzywojennego 
•    degustacja potraw oraz dań przygotowanych w czasie warsztatów wraz z oprawą muzyczną na terenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Karpackiej,cdostępna dla wszystkich mieszkańców gminy

 

Tytuł Projektu:   „Szlakiem Historycznych Osad” – przywracamy pamięć historyczną kultury i tradycji.
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 roku
Działanie:   Mecenat Kultury
Poddziałanie: Dziedzictwo Kulturowe                   
Całkowita wartość projektu: 23 675,00 zł
Kwota dofinansowania:  20 000,00 zł      
Termin realizacji Projektu: 04.2022 -11.2022 rok
Ogólny opis projektu: Zadanie promować będzie cenne elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Bukowsko poprzez przybliżenie ich walorów materialnych i niematerialnych. Upamiętnione zostaną miejsca oraz wydarzenia, które w bardzo istotny sposób wpisały się w karty historii regionu. Działania edukacyjne pozwolą poznać wielokulturową historię gminy Bukowsko, charakterystyczną dla wschodnich terenów województwa podkarpackiego.
Cel projektu:  Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego, a mianowicie jego zakątka w gminie Bukowsko, na pograniczu Beskidu Niskiego oraz Bieszczadów.
Projekt dotyczy: Odrestaurowania i uatrakcyjnienia ścieżki przyrodniczo-historycznej prowadzącej ze Zboisk przez nieistniejące już osady Ratnawica, Bełchówka i Kamienne do Bukowska i z powrotem oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego tego terenu poprzez działania edukacyjne, w tym przygotowanie rodzinnej gry terenowej.
Zakres projektu obejmuje:
•    Organizację warsztatów fotograficznych, realizowanych przez artystkę – fotografa oraz wernisaż prac uczestników warsztatów.
•    Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjno-edukacyjnych na ścieżce przyrodniczo-historycznej oraz wydanie mapy ścieżki z rodzinną grą terenową
•    Promocję miejsca oraz projektu oraz gminy Bukowsko
•    Wzbogacenia zasobów cyfrowych stowarzyszenia o zdjęcia ukazujące dobra dziedzictwa kultury- do wykorzystania w przyszłości


Tytuł Projektu:  Piknik Militarny z Rekonstrukcją Bitwy o Bukowsko
Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Patriotyzm Jutra -Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Muzeum Historii Polski
Całkowita wartość projektu: 30 000,00 zł
Kwota dofinansowania:  27 000,00 zł
Termin realizacji Projektu: 05.2022 -10.2022 rok
Ogólny opis projektu: Planowany Piknik Militarny z rekonstrukcją bitwy z okresu I wojny światowej pozwoli upamiętnić lokalne wydarzenie historyczne usytuowane w ogólnopolskich oraz ogólnoświatowych wydarzeniach I wojny światowej, której front przechodził przez teren gminy Bukowsko. Projekt pozwoli na odkrycie i dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu historii gminy Bukowsko. Wpłynie również pozytywnie na edukację kulturalną.
Cel projektu:  Budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków oraz kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów, a także o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości, w odniesieniu do wydarzeń z I wojny światowej na terenie gminy Bukowsko.
Zakres projektu obejmuje:
•    organizację imprezy plenerowej Piknik Militarny z rekonstrukcją bitwy z I wojny światowej rozgrywająca się terenie gminy Bukowsko
•    realizacja materiału filmowego  rejestrującego rekonstrukcję bitwy z I wojny światowej rozgrywająca się terenie gminy BTytuł Projektu:   Wydanie publikacji promującej produkty i usługi turystyczne LGD Dorzecze Wisłoka 

Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej 
Program:  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego -Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
Działanie: Europa inwestująca w obszary wiejskie  
Poddziałanie:  Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność      
Całkowita wartość projektu: 29 000,00 zł
Kwota dofinansowania:  25 000,00 zł      
Termin realizacji Projektu: 2020 -2021 rok
Ogólny opis projektu: W ramach grantu planowane jest wydanie publikacji promującej obszar LGD „Dorzecze Wisłoka” ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Bukowsko. Publikacja będzie promować obszar jako produkt turystyczny czysty ekologicznie, nieskażony niską emisją. Zadanie pozwoli na organizację stoiska promocyjnego gminy Bukowsko oraz wzmocnienie potencjału wnioskodawcy.
Cel projektu:  Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez promocję produktów i usług turystycznych obszaru LGD szczególnie gminy Bukowsko.
Projekt dotyczy: Promocję całego obszaru LGD Dorzecze Wisłoka ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Bukowsko jako obszaru który wymaga największej promocji. 
Zakres projektu obejmuje: Przedmiotem zadania jest wydanie 2 publikacji oraz organizacja stoiska promocyjnego, promującego wydawnictwa oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez edukację ekologiczną. 


Tytuł Projektu:   Z SEGREGACJĄ ZA PAN BRAT
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego -Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
Działanie: Europa inwestująca w obszary wiejskie  
Poddziałanie:  Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność      Całkowita wartość projektu: 16 500,00 zł
Kwota dofinansowania:  14 500,00 zł        
Termin realizacji Projektu: 2021 rok
Cel projektu: Głównym celem zadania jest ochrona środowiska naturalnego poprzez organizację działań edukacyjnych w formie tablic edukacyjnych, które mają za zadanie edukować w dziedzinie segregacji odpadów 
Zakres projektu obejmuje: Zakup stacji do segregacji odpadów do Urzędu Gminy oraz  3 szkół na terenie gminy Bukowsko wraz z tablicami edukacyjnymi informującymi o zasadach segregacji śmieci.


Tytuł Projektu:  Eko Zakątek w Zboiskach
Wnioskodawca : Ochotnicza Straż Pożarna w Zboiskach
Program:  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego -Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
Działanie: Europa inwestująca w obszary wiejskie  
Poddziałanie:  Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność      
Całkowita wartość projektu: 16 500,00 zł
Kwota dofinansowania:  14 500,00 zł        
Termin realizacji Projektu: 2020-2021 rok    
Ogólny opis projektu: Projekt pozwolił na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Zboiska w gminie Bukowsko leżącej w obszarze LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz przyczyni się do poszerzenia świadomości historycznej miejsca i ochronie przyrody mieszkańców i turystów przybywających do Zboisk.
Cel projektu:  Rozwój turystyczny obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka”, wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz ochrona środowiska naturalnego.
Zakres projektu obejmuje: Budowę altany w Zboiskach wraz tablicą historyczno-przyrodniczą


Tytuł Projektu:   Bukowskie ślady kultury karpackiej
Wnioskodawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Program:  Etno-Polska. Edycja 2020 
Nazwa instytucji zarządzającej Programem: Narodowe Centrum Kultury
Działanie:   renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości
Całkowita wartość projektu: 14 737,00 zł 
Kwota dofinansowania:  14 000,00 zł
Termin realizacji Projektu: 2020 
Ogólny opis projektu: Zadanie pn. "Bukowskie ślady kultury karpackiej" dotyczy zakupu 8 kpl. nowych strojów ludowych dla Kapeli Ludowej Bukowianie, która działa na terenie gminy Bukowsko przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Bukowskiej.
Cel projektu:  Głównym celem projektu jest zachowanie od zapomnienia, kultywowanie oraz przekazywanie lokalnej tradycji społeczności gminy Bukowsko oraz upowszechnianie tradycyjnej muzyki ludowej wśród społeczności poprzez zakup strojów ludowych dla Kapeli Ludowej Bukowianie.
Zakres projektu obejmuje:
•    zakup 5 kompletów strojów rzeszowskich męskich,
•    zakup 3 kompletów strojów rzeszowskich damskich,
•    organizację spotkań z folklorem 
•    przygotowanie scenografii nawiązującej do tradycji wsi Pogórza Bukowskiego


 2020 r.
Rowerowy początek lata

Wniosek złożony do Starostwa Powiatowego w Sanoku. 

Otrzymane dofinansowanie: 3000,00 zł


2019 r.
Program nauki pływania w gminie Bukowsko

W ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”


2018 r.

Karpacki Jarmark Chleba w Bukowsku 

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisłoka".

Dofinansowanie wyniosło 13 475,00 zł.

XX Regionalny Turniej Sprawności Obronnej

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków MON, na  organizację turnieju sprawności obronnej młodzieży gimnazjalnej szkół Powiatu Sanockiego.

  • całość zadania wyniosła 8 261,30 zł
  • dofinansowanie to 7 100,00 zł

2017 r.

Międzynarodowy Turniej Żołnierzy Rezerwy

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, adresowane do oficerów i żołnierzy rezerwy oraz młodzieży powyżej 18 lat.

  • całość zadania wyniosła 9269,82 zł
  • dofinansowanie 7960,00 zł


Regionalny Turniej Sprawności Obronnej

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej, adresowane do młodzieży gimnazjalnej z terenu Powiatu Sanockiego.

  • całość zadaniawyniosła 9622,59zł,
  • dofinansowanie 8210,00zł

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Wojska Polskiego

Zadanie dofinansowane ze środków MON, w ramach którego przeprowadzono gminne zawody pożarnicze jednostek OSP, konkursowe strzelanie z karabinka i pistoletu pneumatycznego, konkurs plastyczny i konkurs piosenki wojskowej.

  • całość zadania wyniosła 9896,81 zł,
  • dofinansowanie 8200,00 zł