Wsparcie Działań Misyjnych i Rozwoju Towarzystwa poprzez budowanie kapitału ludzkiego


Program:  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, NIW-CRSO
Działanie:  Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a
Całkowita wartość projektu: 342 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące zł 00/100)
Kwota dofinansowania: 342 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące zł 00/100)   
Termin realizacji Projektu: 06.2023 -12.2025 rok


Ogólny opis projektu:
Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.


Cel projektu:

Założeniem projektu jest Wsparcie Działań Misyjnych i Rozwoju Towarzystwa poprzez budowanie kapitału ludzkiego, na terenie gminy Bukowsko. Budowanie te będzie oparte na aktywnych oraz praktycznych działaniach wcielających wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy Bukowsko, jak i inne podmioty, współpracujące na rzecz projektu, poprzez skoordynowane działania takie jak:

 • wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw ekonomii społecznej;
 • spoty promujące aktywność obywatelską;
 • mini Targi dla NGO, na rynku powiatowym, promujące aktywność obywatelską dla NGO
 • mini Granty poprzedzone szkoleniami dla NGO;
 • wsparcie marketingowe promujące aktywność obywatelską;
 • stworzenie centrum "Baza dla NGO", przy wieloletniej współpracy z Urzędem Gminy Bukowsko, która będzie pełniła rolę wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie gminy Bukowsko

Każda organizacja będzie mogła skorzystać z kompleks. wsparcia oraz mentoringu.


Odbiorcy działania: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, grupy inicjatywne, mieszkańcy z terenu gminy Bukowsko.

Założeniem projektu jest wspieranie organizacji pozarządowych z terenu gminy Bukowsko,oraz innych podmiotów, współpracujących na rzecz projektu.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia takich rezultatów jak:

 • opracowanie strategii rozwoju organizacji - 1 strategia;
 • wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw ekonomii społecznej - co najmniej 3 do 3 podmiotów o różnej tematyce;
 • spoty promujące aktywność obywatelską - co najmniej 3 dla co najmniej 3 podmiotów z terenu gminy Bukowsko, tak aby każda organizacja miała możliwośćskorzystania z tego rodzaju wsparcia;
 • mini Targi dla NGO, na rynku powiatowym, promujące aktywność obywatelską dla NGO- 1 targi zorganizowane dla co najmniej 20 podmiotów, tak aby organizacjemiały możliwość skorzystania z tego rodzaju eventu, z terenu powiatu sanockiego.
 • mini Granty poprzedzone szkoleniami dla NGO - co najmniej 8 dla co najmniej 8 podmiotów z terenu gminy Bukowsko, tak aby każda organizacja miała możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia. Inicjatywa Mini Grantów zostanie zakończona podpisaniem porozumień z tymi organizacjami, które pozyskają grant i które będą regulować współpracę.
 • wsparcie marketingowe typu: materiały promocyjne, promujące aktywność obywatelską - co najmniej 8 dla co najmniej 8 podmiotów z terenu gminy Bukowsko, tak aby każda organizacja miała możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.
 • stworzenie centrum "Baza dla NGO", przy wieloletniej współpracy z Urzędem Gminy Bukowsko, która będzie pełniła rolę wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie gminy Bukowsko - 1 centrum działające na terenie gminy Bukowsko, szacuje się, że z działalności centrum skorzysta co najmniej 20 podmiotów, 100 osób fizycznych, centrum będzie realizowało kompleksowa wsparcie dla wszystkich organizacji oraz grup nieformalnych, społecznych, inicjatywnych.