Deklaracja dostępnosci


Deklaracja dostępności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, z siedzibą w Bukowsku, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, którą stosuje się również wobec organizacji pozarządowych,o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzących działalność   w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 tej ustawy.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku.
Data publikacji strony internetowej:24.08.2023
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.12.2023
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wśród opublikowanych zdjęć ponad 10 nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane. Wśród opublikowanych dokumentów ponad 10 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie poprawiane. W strukturze serwisu istnieją podstrony, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony).
Oświadczenie sporządzono dnia: 5.09.2023
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.09. 2023
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: nie
Skróty klawiaturowe
Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):
0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
1 - wywołanie strony głównej,
2 - przejście do menu głównego,
3 - przejście do treści strony,
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
5 - przejście do wyszukiwarki,
9 - wywołanie strony kontaktowej.
Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:
Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Olchawa, jolchawa@bukowsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 46 74 015 wew. 37.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.