Statut


TEKST JEDNOLITY

na dzień 12.10.2022 r.

STATUT

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, w dalszych postanowieniach statutu, zwane Towarzystwem.

§ 2

Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu pobudzania szerokiej inicjatywy społecznej na rzecz rozwoju Ziemi Bukowskiej oraz ocalenia od zapomnienia historii, dorobku kulturalnego i pamiątek przeszłości z nią związanych.

§ 3

1. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Bukowsko.

2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.

 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo
  o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 5

1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, może posiadać logo.

2. Towarzystwo może swoim członkom wydawać legitymacje członkowskie.

§ 6

1. Towarzystwo może należeć do innych krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. Towarzystwo może nawiązywać i rozwijać współpracę z pokrewnymi organizacjami, działającymi na terenie sąsiednich gmin oraz na terenie województwa, kraju i poza jego granicami.

§ 7

1. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim, na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Do prowadzenia działalności statutowej Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie określonych zadań podmiotom zewnętrznym. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

4. Towarzystwo może prowadzić działalność wydawniczą i popularyzatorską, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

7. W ramach odpłatnej działalności statutowej, Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz organizuje wypoczynek.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celami Towarzystwa są:

 1. Działania na rzecz budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 2. Promowanie aktywności społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ziemi Bukowskiej.

 3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz obronności.

 4. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu amatorskiego i wyczynowego przez dorosłych, seniorów, młodzież i dzieci.

 5. Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych.

 6. Gromadzenie, promocja i upowszechnianie wiedzy o historii, pamiątkach przeszłości, kulturze, przyrodzie i współczesnym obliczu Ziemi Bukowskiej.

 7. Wspieranie działań na rzecz aktywnej ochrony narodowego dziedzictwa lokalnego, zabytków kultury materialnej i niematerialnej, sztuki ludowej.

 8. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z profilaktyką zdrowia, ochroną środowiska naturalnego oraz inne działania służące zrównoważonemu rozwojowi regionu.

 9. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 10. Działalność charytatywna oraz w zakresie pomocy społecznej.

11. Współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach i zadaniach.

12. Prowadzenie działalności w zakresie oświaty i wychowania.

13. Wdrażanie i organizowanie idei wolontariatu.

§ 9

Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych
  i rekreacyjnych.

 2. Inspirowanie i koordynowanie społecznego ruchu kulturalnego, w tym amatorskiej twórczości artystycznej.

 3. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie sesji naukowych, seminariów, konferencji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, warsztatów, koncertów, spektakli, wycieczek i innych imprez.

 4. Prowadzenie różnorodnej działalności wydawniczej.

 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i prozdrowotnej, szerzenie profilaktyki przeciwdziałającej patologiom społecznym.

 6. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową oraz innymi podmiotami we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych.

 7. Formułowanie stanowisk i opinii wobec władz państwowych i samorządowych we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych.

 8. Działania zmierzające do integracji członków Towarzystwa.

 9. Organizacyjne i materialne wspomaganie świetlic środowiskowych, klubów dziecięcych, kół zainteresowań działających na terenie Gminy Bukowsko.

 10. Pobieranie opłat za działania organizacji oraz sprzedaż przedmiotów darowizny w ramach działalności odpłatnej.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 10

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

§ 11

Towarzystwo posiada członków: zwyczajnych i wspierających.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

a. złoży deklarację członkowską,

b. zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa w poczet członków zwyczajnych.

§ 13

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa, która:

a. złoży deklarację członkowską,

b. zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa w poczet członków wspierających,

c. uiści jednorazowo składkę roczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa.

 2. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa.

 3. Udziału w projektach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

 5. Kontroli działalności Towarzystwa i jego władz.

 6. Publikacji i promocji swoich prac w wydawnictwach Towarzystwa.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów.

 2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

 3. Regularnego opłacania składek.

 4. Propagowania haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu nowych członków i sympatyków.

 5. Przestrzegania etyki koleżeńskiej.

§ 16

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 18

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. śmierci członka,

c. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

 1. wykluczenia,

 2. rozwiązania Towarzystwa.

 1. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów, w sytuacji:

a. nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

b. niepłacenia składek za okres 12 miesięcy,

c. nieuczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, tj. przy co najmniej dwóch nieusprawiedliwionych nieobecnościach,

d. na pisemny wniosek 10 członków Towarzystwa w związku z popełnieniem czynu nieetycznego lub

z ewidentnym działaniem na szkodę Towarzystwa,

e. utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu w sytuacji, o której mowa

w § 18 pkt 1 ust. c i d, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa,

w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd.

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 20

Organami Towarzystwa są:

a. Walne Zgromadzenie

 1. Zarząd

 2. Komisja Rewizyjna

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowo podjętej decyzji w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie większością głosów.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§23

1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne, jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz do roku
w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca.

2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, drogą elektroniczną, na adresy wskazane przez członków w deklaracji członkowskiej co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, lub telefonicznie w sytuacjach wyjątkowych, gdy konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia nastąpiła nagle.

§ 24

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane:

a. przez Zarząd z jego inicjatywy,

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Głosowanie jest jawne, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

3. W przypadku braku quorum przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwołuje Walne Zgromadzenie
w drugim terminie, lecz nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

5. Uchwały o zmianie Statutu i o rozwiązaniu Towarzystwa nie mogą być podejmowane przez Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie na podstawie § 25 ust. 3.

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o zmianie Statutu i o rozwiązaniu Towarzystwa większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie. Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Towarzystwa.

 2. Uchwalanie zmian Statutu.

 3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwalanie budżetu.

 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa.

 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Towarzystwa.

 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu. Towarzystwa i o przeznaczeniu jego majątku.

 12. Podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania majątkiem Towarzystwa i zaciągania zobowiązań.

 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 14. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za pełnienie funkcji przez członków zarządu.

§ 27

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.

§ 28

W skład Zarządu wchodzi 5 osób wybranych spośród członków Towarzystwa: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

 2. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w obecności co najmniej połowy członków Komisji zwykłą większością głosów.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja spośród swojego grona wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Towarzystwa,

 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu członków,

 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia członków oraz zebrania Zarządu,

 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa,

 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 35

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze w gotówce

i zgromadzone na kontach bankowych.

§ 36

Majątek Towarzystwa powstaje ze:

 1. Składek członkowskich.

 2. Darowizn, spadków, zapisów, dotacji.

 3. Dochodów z majątku Towarzystwa.

§ 37

Decyzje w sprawie rozporządzania majątkiem Towarzystwa i zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł. podejmuje Zarząd, powyżej tej kwoty konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia członków.

§ 38

Do rozporządzania majątkiem Towarzystwa i zaciągania zobowiązań, w tym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli, wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.