Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok


2023-11-08

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok


WÓJT GMINY BUKOWSKO  ZAPRASZA ORGANIZACJE


do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Bukowsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2024 rok. Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Program ten określa kierunki i zasady współpracy organów  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Bukowsko.

WSZELKIE PISEMNE UWAGI, KONSULTACJE I PROPOZYCJE
PROSIMY SKŁADAĆ
na formularzu zgłaszania opinii
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bukowsku I piętro pokój nr 105
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Bukowsku, 38 – 505 Bukowsko nr 290
lub
pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@bukowsko.pl z dopiskiem ” Program współpracy na 2024 rok” 
w poniedziałek w godz. od 8:00 do16:00

od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 
w terminie do 23 listopada 2023 roku

(Formularz zgłaszania opinii do pobrania w Urzędzie Gminy w Bukowsku pokój nr 105 lub na stronie internetowej Gminy Bukowsko  www.bukowsko.pl)

Zarządzenie o rozpoczęciu kosultacji

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok